תקנון - לפטופ אנרג'י


תקנון אתר
לקוח נכבד, תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם מחייב בינך ובין לפטופ אנרג'י . אנחנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש לפני רכישת מוצר באתר.
רכישת מוצר ו/או שירות באתר מהווה אישור להסכמתך לקבל את התנאים שלהלן:
אספקת המוצרים 

משלוחים ואופן אספקה
א . שירות "דואר רשום" של דואר ישראל (מוצר עד 2 ק"ג)
ב. צ'יטה משלוחים - משלוח מהיר עד 3 ימי עסקים בתוספת 30 ש"ח 

המחירים באתר האינטרנט תקפים לאתר האינטרנט בלבד ודמי המשלוח הם בהתאם לשירות "דואר רשום" של דואר ישראל (מוצר עד 2 ק"ג). 
מחירי המשלוח יתווספו למחיר המוצר כפי שמופיעים באתר.

1. לפטופ אנרג'י ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שנאמרה בטלפון או בדף ההרשמה באתר , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. לפטופ אנרג'י ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
לפטופ אנרג'י ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.אחריות 
אחריות על מוצרים בלפטופ אנרג'י ל - 12 חודשים בלבד. 
האחריות תינתן במקרים בהם המוצר הפסיק לעבוד באופן מוחלט.
לפטופ אנרג'י אחראית לשירות אחריות למוצרים שנקנו דרכה ואשר מסומנים בסימני היכר. מובהר בזאת שבהסרת המדבקה תוסר האחריות. וזאת במסגרת האחריות וכפי המצוין בדף מוצר.או בחשבונית ואו בתעודת האחריות.ובהצגת מסמך רכישה.


ביטול הזמנות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

1. ככלל, הלקוח רשאי לבטל את העיסקה*  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .
6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
6.1 נפלה טעות , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
6.2 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
8. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .פרטיות אבטחת קנייה
1.קיימת פרטיות באבטחת מידע באתר.
2.חברתנו  נוקטת באמצעי זהירות בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. והעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
3.כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4.לפטופ אנרג'י מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
5.לפטופ אנרג'י אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברה ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום דרך פרטים אלה.  כללי
1.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .
2.התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את האתר.
3.חברת לפטופ אנרג'י או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז חברת לפטופ אנרג'י שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4.חברתנו לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח .
5.הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
6.ט.ל.ח במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר או מחירו , לא יחייב הדבר את האתר והחברה.
7. חל איסור להעתיק כל מידע ו\או להפיץ אותו שלא באישור החברה.

אופן הקנייה
1.מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי לפי תקנון חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה  .
a.לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות ויישלח מייל/חן קבלה ללקוח לאחר אישורה.
b.חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
2.הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
3.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם חברתנו לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי במקרה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , העסקה תיחשב כמבוטלת .
5.לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

 
העדר אחריות
לפטופ אנרג'י אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס
שייגרם ללקוח ו/או לצד ג כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו.
מובהר בזאת במקרה של נזק עקיף או ישיר או נזק צד ג' כתוצאה משימוש במכשיר או מטען או סוללה שנרכשו בלפטופ אנרג'י
גבול האחריות המקסימלי הוא ערכו של המוצר ואת ששולם תמורתו ולפטופ אנרג'י לא תישא בשום הוצאות מעבר לערכו. 

חזרה לדף הבית

Coi בניית אתרים
0